Aprofita els beneficis fiscals a l'IRPF i a l'Impost de Societats 2022

Alumni UdL - Entitat d'Utilitat Pública

Estalviar amb les  donacions i quotes de persones físiques i jurídiques a Alumni UdL

- Normativa:  les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública, incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24).

 

a) Persones físiques: deducció a la declaració de la renda (*)

    Base de la deducció     Percentatge de la deducció
    Quota Alumni UdL (30€)     80% (24€)
    Fins a 150€     80%
    Resta de la base de deducció (Import >150€)     35% (1r any) - 40% (2n any)

 

 b) Persones jurídiques: deducció a l'impost de societats (*)

Les quantitats donades per part d'empreses mercantils o altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002)

 

(*) Nota: la base i el percentatge de la deducció pot variar d'acord amb els canvis en la normativa vigent.