D'acord amb els Estatuts poden ser membres de l'Associació:

Article 4. Antics alumnes

Són antics alumnes de la Universitat de Lleida i per tant, poden formar part de l’Associació, aquells que hagin obtingut la titulació oficial corresponent a qualsevol dels cicles, graus o titulacions dels estudis d'ensenyament superior en aquesta universitat i aquells que hagin cursat estudis en el marc d'un programa de mobilitat, així com tots aquells altres que ho van fer a l’Estudi General de Lleida i a altres centres universitaris a Lleida que depenien de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya que després varen constituir la Universitat de Lleida.

Article 5. Amics

També poden formar part de l’Associació, com a amics de la Universitat de Lleida, aquelles persones físiques que tinguin o hagin tingut una vinculació docent, laboral, administrativa, contractual o de qualsevol altre tipus amb la Universitat de Lleida o manifestin el seu interès per formar part de l’Associació.

Article 6. Membres

Poden adquirir i conservar la qualitat de membre, els antics alumnes i amics de la UdL amb capacitat d'obrar, que desitgin col·laborar en els fins de l'Associació i estiguin disposats a complir els drets i els deures establerts en els presents estatuts. També poden adquirir i conservar el dret de membres amb categoria d'amics totes aquelles persones físiques i jurídiques amb capacitat d'obrar que desitgin col·laborar en els fins de l'Associació i estiguin disposats a complir els drets i els deures establerts en els presents estatuts.

Article 7. Tipus de membres

L'Associació tindrà els següents tipus de membres:

1. Membres fundadors: ho són les persones físiques que van participar en l'acte de constitució de l’Associació. Aquests seran, a més a més, membres numeraris.

2. Membres numeraris: ho són les persones físiques que formen part de l’Associació.

3. Membres d'honor: tindran aquesta consideració totes les persones físiques o jurídiques vinculades en l'exercici de la seua activitat a les finalitats de la Universitat de Lleida que donin un suport econòmic substancial a l’Associació. Tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de membres numeraris, excepte l’obligació d’abonar la quota anual.

4. President o presidenta d'honor: ho serà aquella persona a la qual en funció dels seus mèrits, l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, confereixi aquesta distinció amb els mateixos drets i obligacions que la resta de membres, excepte pel que fa a l'obligació d'abonar la quota anual. Únicament una persona pot tenir aquest càrrec.

 

 

Tots els projectes finalistes
Membres d'Alumni UdL participants al 1r Premi Santander Alumni UdL a l'Emprenedoria i l'Ocupació (Foto UdL)

El Carnet Alumni UdL

- El carnet permet als membres de l'Associació poder gaudir de serveis i avantatges per al creixement professional i personal.

- Poden aconseguir aquest carnet tots aquells antics alumnes i amics de la Universitat de Lleida que s’inscriguin a l’Associació Alumni UdL.

- Ser membre d'Alumni UdL et permet formar part d'una xarxa de professionals i participar en trobades i activitats lúdiques i formatives.

 

Pots consultar les condicions i els tràmits per aconseguir el carnet a l'enllaç següent: alta a Alumni UdL

 

Si teniu qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

- Correu electrònic a alumni@udl.cat.

- Telèfon: 973 70 23 56

- Presencialment al despatx 3.57.2 del Campus de Rectorat.