Organització d'Alumni UdL: participació dels seus membres, govern i gestió

Funcions i composició de la Junta Directiva  Estatuts

La Junta Directiva és l'òrgan de govern que regeix, administra i representa l'Associació, i s’encarrega de la gestió ordinària i la planifiació estraatègica. Componen aquest òrgan el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera, i fins a un màxim de nou vocals triats per l'Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ésser reelegits per períodes successius de la mateixa durada fins un màxim de 8 anys.

 

Membres de la Junta Directiva (Escollida el dia 24 de maig de 2021):

 

Sentís, Josep Maria DSC_5910

 

- Josep Maria Sentís Suñé, president.

 • Titulació: Llicenciat en Dret (1998)

 

Peña, Jorge DSC_5905

- Jordi Peña Lueza, vicepresident.

 • Titulació: Graduat en Medicina (2018)

 

 

Rúbies, Marina DSC_5914

- Marina Rúbies Ballarín, secretaria.

 • Titulació: Graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (2019)

 

 

Lamas, Alba DSC_5917

- Alba Lamas Prieto, tresorera.

 • Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica (2018)

 

Falguera, Víctor DSC_5912

- Víctor Falguera Pascual, vocal.

 • Titulació: Enginyeria Agronòmica (2008). Doctor en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària (2013).

 

Giribet, Aurembiaix DSC_5922

- Aurembiaix Giribet Serveto, vocal.

 • Titulació: Graduada en Dret (2013)

 

Lana Kovacevic Kuc

- Lana Kovacevic Kuc, vocal.

 • Titulació: Graduada en Eduació Infantil (2014). Doctora en Ciències de l'Educació (2022)

 

lliurament borja 2022 pintura (2)

- Faty Bocar Awa Seck, vocal.

 • Titulació: Graduada en Infermeria (2020)

 

Jordi-Virgili-150x200 - copia

- Jordi Virgili Gomà, vocal.

 • Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (2013). Doctor en Ingenieria Informàtica (2021).

 

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació i els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta. Cada membre de l’Associació té un vot. En cap cas serà possible la delegació del vot en una altra persona, encara que aquesta sigui membre de l’Associació.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, per aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest darrer cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

 

Estatuts

 

 

La Secretaria Tècnica tindrà les funcions següents Estatuts:

 • Organitzar l'oficina tècnica i executar els acords de la Junta Directiva.
 • Atendre els membres d'Alumni UdL, les persones de la comunitat universitaria i la ciutadania interessada en les activitats i serveis de l'entitat.
 • Tenir cura dels fitxers, de la documentació i de la correspondència.
 • Portar el registre de les persones que formen part d'Alumni UdL.
 • Recollir les peticions dels  membres de l'entitat i transmetre'n el contingut a la Junta Directiva.

 

Responsable i dades de contacte:

 • Xavier Solé Gasset
 • Telèfon: 973 70 23 56